Gwarancja

Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. W przypadku, gdy do produktu nie jest dołączona karta gwarancyjna Producenta towaru, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach reklamacji. -> REKLAMACJE I ZWROTY

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie jest objęte:

- naturalne zużycie się towaru

- uszkodzenie mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub braku konserwacji